Νέα κατασκευή MFH Ziertal
Seon

2020 | Νέο κτίριο
Προκαταρκτικό έργο, κατασκευαστικό έργο
Ziertal Seon, Ελβετία
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG